QA & QC

Худалдан авсан тоног төхөөрөмжийг шалгах

Outsourcing equipment testing5

Моторын будгийн зузааныг шалгах

Outsourcing equipment testing7

Моторыг тэсвэрлэх хүчдэлийн туршилт

Outsourcing equipment testing1

Дуу чимээний туршилт

Outsourcing equipment testing2

Тэнцвэрийн тест

Outsourcing equipment testing8

Моторын чичиргээний туршилт

Outsourcing equipment testing3

Моторын дуу чимээний туршилт

Outsourcing equipment testing6

Моторын температурын туршилт

Материалын хэмжээг илрүүлэх

Testing material size1 (1)
Testing material size1 (4)
Testing material size1 (6)
Testing material size1 (2)
Testing material size1 (7)
Testing material size1 (3)
Testing material size1 (9)

Агаар нэвтрэхгүй илрүүлэх

Air tightness test1 (1)

Агаар нэвтрэхгүй илрүүлэх

Air tightness test1 (2)

Дамжуулах хоолойн агаарын битүүмжлэлийг илрүүлэх

Air tightness test1 (3)

Өндөр даралтын битүүмжлэлийг илрүүлэх

Киноны зузааныг илрүүлэх

Paint film thickness detection1 (1)
Paint film thickness detection1 (3)
Paint film thickness detection1 (4)

Алдаа илрүүлэх & Гадаргуу илрүүлэх

Flaw detection1
Surface cleanliness testing1 (1)
Flaw detection4
Surface salt detection
Flaw detection3

Бусад илрүүлэлт

QA-QC

Бусад

Gear meshing

Арааны холболт

Measure workpiece temperature before painting

Будахын өмнөх ажлын хэсгийн температур

Impact test1

Нөлөөллийн туршилт1

Machine test

Нийт нэгжийг ашиглалтад оруулах

Impact test2

Нөлөөллийн туршилт2